AIA Thailand
หน้าหลัก    |   AIA.co.th บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
  ข้อมูลบริษัท   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท   ขั้นตอนและเอกสาร   ดาวน์โหลดฟอร์ม   ติดต่อเรา  

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารสำคัญ

1. การรับประกันภัย
2. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
3. วิธีการติดต่อกับบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาท หรือเรื่องร้องเรียน

 

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย

1. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอเอาประกันภัยต้องมีการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
 

คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 60 ปี (ช่วงอายุที่รับประกันจะมีความแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์การประกันภัยของบริษัทฯ )
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามในการทำประกันภัย (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยที่เลือก)
2. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
 

เอกสารในการขอเอาประกันภัย

 • ใบคำขอเอาประกันภัย ( จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
 • เอกสารแสดงสถานะสุขภาพ (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย)

ในการเลือกแบบการประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการ ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถติดต่อตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ หรือสามารถศึกษาข้อมูลได้จากประกาศของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์
หรือสามารถขอข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ฝ่ายประสานงานขายและบริการตัวแทน เบอร์ 0 2783 4888 กด 1

 

3. การนำส่งเอกสารและชำระเบี้ยประกันภัย
 

เมื่อผู้ขอเอาประกันกรอกข้อมูลและลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบทั้งหมดแล้ว ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถนำส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมชำระเบี้ย ประกันภัยได้ที่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีใบอนุญาตและจะได้รับใบรับเงินชั่วคราว เพื่อแสดงหลักฐานในการรับเบี้ยประกันภัย ซึ่งตัวแทน/นายหน้าของบริษัทจะ นำส่งให้ฝ่ายพิจารณาของบริษัทฯดำเนินการต่อไป

การพิจารณารับประกัน
ในการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพนั้น โดยหลักใหญ่จะพิจารณาจากอายุ เพศและอาชีพ ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยง ของลักษณะงานของผู้ขอเอาประกันภัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้นอาชีพ

เมื่อบริษัทฯพิจารณาตอบรับคำขอของผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์พร้อมเอกสารประกอบอื่น(ถ้ามี)ให้ผู้ขอเอาประกันภัยผ่านทางตัวแทน/นายหน้าที่ผู้ขอเอา
ประกันได้ติดต่อไว้ โดยระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น จะมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัย

UI Flow Process

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

1. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 


การที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยรวดเร็ว และ ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ ขอให้ผู้เอาประกันภัย จัดเตรียมเอกสารประกอบ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับ บริษัทฯ ดังนี้

 • กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ค่ารักษาพยาบาล
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมของบริษัท ฯ (สามารถขอได้ที่ตัวแทนของท่าน)
  2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  3. ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถือ/ผู้เอาประกันภัย ที่บริษัทออกให้
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงิน ที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

 • กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ค่ารักษาพยาบาล ผ่านการใช้สิทธิพิเศษ AIA (Non Life) Care Card
  AIA (Non Life) Care Card เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ สถานพยาบาล โรงพยาบาล และผู้เอาประกัน ที่ถือบัตรสิทธิพิเศษ AIA (Non
  Life) Care Card ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติดังนี้
  1. บัตรสิทธิพิเศษ AIA (Non Life) Care card ไม่ได้ออกให้กับผู้เอาประกันภัยทุกคน ฉะนั้นการให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล จะต้องให้เฉพาะผู้เอาประกันภัย
   ที่มีบัตรสิทธิพิเศษ AIA (Non Life) Care card มาแสดงเป็นหลักฐาน ควบคู่กับบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้เท่านั้น และต้องถ่าย
   สำเนาทั้งสองบัตรให้ผู้เอาประกันเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการเรียกชำระค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ บัตรสิทธิพิเศษ AIA (Non Life)
   Care Card เป็นการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี จึงต้องตรวจสอบวันหมดอายุ ที่ด้านหน้าของบัตร ซึ่งแสดงว่ากรมธรรม์มีผลคุ้มครองอยู่
  2. กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหลายโรงพยาบาล แต่ละแห่งสามารถให้เครดิตได้ โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกินความคุ้มครองที่ระบุบนบัตร ดังนั้นหากเป็น
   โรงพยาบาลแห่งที่สองที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จึงไม่ควรให้ใช้บัตรในการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก แต่หากจำเป็นที่ต้องรักษาเป็นผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิได้
   จากระบบ Fax claim

 • รายชื่อโรงพยาบาล และ สถานพยาบาล ในโครงการ    ดาวน์โหลดไฟล์

 • กรณีเรียกร้องค่าสินไหม กรณีทุพพลภาพถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะ
  ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ

 • กรณีเรียกร้องค่าสินไหม กรณีมรณกรรม (เสียชีวิต)
  ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องที่กำหนดโดยบริษัท
  2. ใบมรณบัตร
  3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
  4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์


2. การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย
 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน เนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้
อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่
วันที่ครบกำหนดชำระ

หมายเหตุ:
แนวทาง หรือวิธีการการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

Claim Flow Process

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)

 • โทรศัพท์ 0 2783 4888 หรือ call center 0 2783 4884
 • โทรสาร 0 2783 4889
 • หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่
  บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
  181 อาคาร เอไอเอ ทาวน์เวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  หรือที่ ตู้ ปณ.5 ปณศ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ข้อตกลงการใช้ | คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่ 24/07/2017