AIA Thailand
หน้าหลัก    |   AIA.co.th บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
  ผลิตภัณฑ์และบริการ   ข้อมูลบริษัท   ฐานะทางการเงิน   ขั้นตอนและเอกสาร   ดาวน์โหลดฟอร์ม   ติดต่อเรา  

การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงของกลุ่มบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เกี่ยวกับมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งสิ่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ได้แก่ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ลูกค้าหวังว่า เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะสามารถดูแลรักษาข้อมูลของพวกเขาไว้อย่างถูกต้อง ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆต่อข้อมูล ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรมและการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะปฏิบัติตามหลักการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนี้แล้ว เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังต่อไปนี้

  • ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  • จำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกตามความจำเป็นแห่งพฤติการณ์ในการบริหารบัญชีของลูกค้า การยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานทางปฏิบัติของธุรกิจ
  • ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับ ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการตลาด ลูกค้ามีสิทธิที่จะจำกัดการแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้น หรือลูกค้าจะต้องให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี ในกรณีที่บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะและข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) กฎหมายที่ใช้บังคับ และหลักปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเข้มงวดด้วย
  • ในกรณีที่มีการโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าข้ามประเทศ บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะทำการวิเคราะห์การโอนย้ายข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฏหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการจำกัดการโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อจากเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เกี่ยวกับการทำการตลาดโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางอีเมล ทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์ รวมทั้ง บทบัญญัติเกี่ยวกับการระบุหมายเลขต่างๆ
  • กำหนดขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายต่างๆ ของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เพื่อป้องกันความปลอดภัย การเป็นความลับ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลของลูกค้า
กลุ่มบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของบริษัทเกี่ยวกับการรวบรวม การครอบครอง การดำเนินการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ อย่างไรก็ดี การปฏิเสธมิให้ข้อมูลดังกล่าวอาจจำกัดความสามารถของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ในการให้บริการแก่ท่านได้

ในบางโอกาส เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) กับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาใบคำขอฯ ของท่าน การประเมินและการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมหรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ที่ออกให้โดยเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เพื่อใช้เป็นการภายในของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เพื่อการบริหารหรือสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่ได้กำหนดไว้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่ว่าในระดับในประเทศและในระดับระหว่างประเทศ หรือให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมหรือบริการอื่นๆ แก่เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงหรือร้องขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง คำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลและขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง

บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
181 อาคาร เอไอเอ ทาวน์เวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ข้อตกลงการใช้ | การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่ 24/07/2017