AIA Thailand
หน้าหลัก    |   AIA.co.th บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
  ข้อมูลบริษัท   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท   ขั้นตอนและเอกสาร   ดาวน์โหลดฟอร์ม   ติดต่อเรา  
 บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย และบริษัทในเครือ("เอไอเอ" "เรา" "พวกเรา" "ของเรา") ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของเรา ในเรื่องของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประการอื่นๆ
 คุณค่าที่บริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอ ("กลุ่มบริษัทเอไอเอ") ยึดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้แก่เราในเรื่องการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม ลูกค้าคาดหวังให้เราเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง และปกป้องข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้ในทางที่ผิดและความผิดพลาด ตลอดจนปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างถูกต้อง
 คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ("คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว") เป็นการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ที่เราอาจจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ตลอดจนวิธีการเข้าถึง แก้ไข และวิธีการใช้สิทธิของท่านในการดำเนินการประการอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจคำแถลงฉบับนี้ ก่อนให้ความยินยอมแก่เรา ในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่นๆ หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองของท่านจำเป็นต้องให้ความยินยอมเป็นการเพิ่มเติม

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี้
 • เมื่อท่านซื้อหรือใช้ ประกันภัย ประกันกลุ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ ของเราหรือของบุคคลใด ("ผลิตภัณฑ์" หรือ "บริการ")
 • เมื่อท่านส่งเอกสารและใบคำขอเอาประกันเพื่อซื้อหรือใช้ หรือเมื่อพิจารณาจะซื้อหรือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเรา
 • เมื่อท่านส่งคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือคำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมถึงการส่งแบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวกับการขอรับบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • เมื่อท่านตอบกลับข้อสอบถามของเราหรือเมื่อท่านร้องขอให้เราติดต่อท่าน
 • เมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า คนกลางประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของเอไอเอ หรือกลุ่มบริษัทเอไอเอ และผู้แทนไม่ว่ารายใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ") ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ SMS โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ
 • เมื่อเราได้รับการแนะนำลูกค้า หรือเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราเพื่อเข้าร่วมในการจับฉลาก การประกวด งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามเอไอเอ หรือบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ หรือ
 • เมื่อเราขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบ แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น องค์กรธุรกิจประกันภัยอื่น หรือสมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน การรับประกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ของท่าน การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเอไอเอที่ใช้หรือซื้อโดยท่าน ("แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก")
 • เมื่อเราขอข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแลในประการอื่นๆ

 การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เอาประกัน บุคคลที่ท่านไว้วางใจ สมาชิกในครอบครัว หรือผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแล้ว ยกเว้นเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมนั้น
 ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ จากและต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การลงโทษ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใดทั้งปวง ซึ่งรวมถึงค่าปรับ หรือเงินอื่นๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น หรือที่ส่งผลให้เราฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอะไร
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่นๆ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่นๆ วันเกิด อาชีพ รูปถ่าย สถานภาพทางการสมรส และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะของท่าน ข้อมูลทางชีวภาพ และเสียงที่บันทึกไว้
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและประวัติการทำงานของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล การตรวจทางการแพทย์ การสืบสวนทางการแพทย์ ประวัติการขอคำปรึกษา การสั่งจ่ายยา บันทึก การรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
 • ข้อมูลเกี่ยวประวัติการดำเนินคดีความทางแพ่งหรืออาญาของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือ การดำเนินคดีอื่นๆ
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ท่านเคยซื้อจากเอไอเอ หรือองค์กรธุรกิจประกันภัยอื่นๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ ชื่อผู้จ่าย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และ สถานะล้มละลาย กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) รายงานของตำรวจ และคำสั่งศาล
 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ (user profile) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลขอีมี่ (IMEI) ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและข้อมูลเครือข่ายทั่วไป) และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่เราที่เกี่ยวกับการซื้อ หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อการแนะนำลูกค้า

 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องที่กระทำโดยสมัครใจ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ แต่การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจกระทบต่อการทำธุรกิจของเรากับท่าน หรือต่อตอบสนองข้อร้องขอต่างๆ ของท่านได้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผย หรือโอน เพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
 • เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทำให้แล้วสำเร็จ และ ทำให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่งให้กับเราเป็นครั้งคราว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการประเมินความจำเป็นทางการเงินของท่าน และการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน การเก็บเบี้ยประกัน และ เงินค้างชำระจากท่าน การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก หรือการประกันภัยต่อ
 • การใช้สิทธิใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ (หากมี)
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเอไอเอ หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ของเอไอเอ
 • การประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน
 • การติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใดๆ ที่ท่านอาจมีกับเรา การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ้นต่อคำแถลงฉบับนี้ในอนาคต
 • การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยเอไอเอ กลุ่มบริษัทเอไอเอ บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกระทำผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกัน ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และ การทำธุรกรรมขององค์กร
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ
 • เพื่อการติดตามพฤติกรรมของท่าน เช่น พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการ หรือประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของเอไอเอ (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของ เอไอเอ ที่ยึดถือปฏิบัติ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
 • เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ และ การดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา
 • เพื่อการดำเนินการด้านการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างต้น และ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น

 เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น เราจะขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำแถลงนี้
 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาดูหัวข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง"

บุคคลใดบ้างที่เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนั้น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ เพื่อทำการขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยเอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอให้แก่ท่าน
 • ผู้ถือกรมธรรม์ (ในกรณีประกันกลุ่ม)
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ เข้าทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอดังกล่าว เพื่อทำการขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยเอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอให้แก่ท่าน
 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ เพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอไอเอ ที่มีการเสนอ/ขายให้แก่ท่าน เช่น บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทต่างๆ ซึ่งทำการสืบสวน หรือคู่ค้ารายอื่นๆ
 • บุคลากรและคู่ค้าของเอไอเอ ไม่ว่ารายใดก็ตาม ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่างๆ การให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ หรือ การหักบัญชีหลักทรัพย์ บริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการสแกน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการตลาด บริการทำการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอไอเอ หรือการจัดให้มีการบริหารจัดการ การดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอไอเอให้แก่ท่าน
 • องค์กรธุรกิจประกัน
 • สมาคมหรือสมาพันธ์ในภาคธุรกิจ
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ ที่เอไอเอ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอต้องเปิดเผยข้อมูลให้ (ก) ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศหรือเขตการปกครองนั้นหรือประเทศหรือเขตการปกครองอื่นใด ที่ใช้บังคับกับบริษัทนั้นๆ ในกลุ่มบริษัทเอไอเอ หรือ (ข) ตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอกับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทเอไอเอ
 • ผู้ให้คำปรึกษาของเอไอเอซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
 • บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
 ในบางครั้งคราว เราอาจเข้าซื้อหรืออาจจำหน่ายธุรกิจ หรือ มากกว่าหนึ่งธุรกิจ (บางส่วนของธุรกิจ) ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนี้ และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายดังกล่าว หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
 ในกรณีที่เราซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากธุรกิจนั้นจะถูกดำเนินการตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติและหากได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ ในกรณีของการขายธุรกิจ เราจะระบุในสัญญาซื้อขายธุรกิจให้ผู้ซื้อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่นโดยเอไอเอ หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังสถานที่ดำเนินการต่างๆ ของเรา หรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ที่มีระดับการคุ้มครองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่น่าพอใจเท่านั้น ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบได้กับระดับความคุ้มครองในประเทศหรือเขตการปกครอง หรือดินแดน ที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 เอไอเอมีมาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสม เพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าถึง การประมวลผล การลบ การสูญหาย หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ
 เอไอเออาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือนานกว่านั้น หากมีการกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นประการอื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ใช้บังคับจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้นอีกต่อไปแล้ว

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อ
ท่านมีสิทธิดำเนินการต่อไปนี้
 • ตรวจสอบว่าเอไอเอมีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ และท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเอไอเอใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • ขอให้เอไอเอทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์
 • เพิกถอนความยินยอมของท่านหรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่าน
 • ขอให้เพิกถอนการลงทะเบียนบัญชีหรือลบบัญชีของท่านที่ลงทะเบียนไว้ (ถ้ามี)
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เอไอเอดำเนินการ และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเอไอเอ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล ขอแก้ไข และข้อร้องเรียน หรือคำร้องขออื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เอไอเอ หรือติดต่อเอไอเอ(ประกันวินาศภัย) คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-783-4884
 ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้างต้น
 หากท่านสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ (Data Protection Officer: DPO) ผ่านเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-783-4884 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้
บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
181 อาคารเอไอเอทาวเวอร์ 1 ชัน 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผลของการเพิกถอนความยินยอม
 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ตามที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยการแจ้งให้เราทราบอย่างเหมาะสม
 หากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน ที่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ รักษาไว้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการด้านการตลาด เราอาจไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ หรือบริการ และ/หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือความสัมพันธ์ของท่าน และ/หรือ บัญชีของท่านที่มีกับเราได้ ในกรณีนี้ ท่านอาจได้รับการร้องขอให้เวนคืน หรือ บอกเลิกกรมธรรม์ หรือ บัญชีต่างๆ ทั้งหมดของท่าน หรือเพิกถอนจากโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ท่านกำลังเข้าร่วมอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ เนื่องจากท่านอาจสูญเสียผลประโยชน์อันมีค่าที่จะได้รับจากกรมธรรม์ของท่าน หรือ จากการเข้าร่วมในโปรแกรมใดๆ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเวนคืน หรือ ท่านอาจไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับความคุ้มครองตามเงื่อนไขเดิมในอนาคตได้อีก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่ต้องบอกกล่าว เอไอเอ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยเพียงแจ้งการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวแก่ท่านเท่านั้น การแจ้งนั้นสามารถทำได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปวิธีอื่นๆ
 หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประการสำคัญของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหากจำเป็น เราอาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
 หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดๆ ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติของเอไอเอ ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กรุณาติดต่อเราได้ทันที (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อ" ข้างต้น)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย และบริษัทในเครือ ("เอไอเอ" "เรา" "พวกเรา" "ของเรา") ประสงค์จะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ของท่าน กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และรหัสไปรษณีย์ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา ("รายละเอียดข้อมูลติดต่อ") เพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้
 • การส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คำแนะนำและให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงแบบประกันภัยและสุขภาพ และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน บัตรเครดิต การรักษาทางการแพทย์/สุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล/ให้ประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร ("ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด") และ
 • การจัดการประกวด จับฉลาก งานอีเว้นท์ และการแข่งขัน ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม

 ตามที่กฎหมายกำหนด เราจำต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อที่จะดำเนินการเหล่านี้ได้
 เราประสงค์จะแจ้งชื่อของท่าน และให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่าน แก่บุคลากรและคู่ค้าของ เอไอเอ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด และให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือให้บริการทางการตลาดใดๆ เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และทำการตลาดทางตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลดังกล่าวต้องการเสนอ ให้แก่ท่านได้ แต่ทั้งนี้เราจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
 หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารการตลาดทางตรงใดๆ ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย ติดต่อผ่านเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-783-4884 คำร้องขอดังกล่าวควรระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการแสดงเจตนาในส่วนนี้มีผลแทนที่การแสดงเจตนาที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ก่อนหน้า (ถ้ามี)
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ข้อตกลงการใช้ | คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่ 10/03/2021