AIA Thailand
หน้าหลัก    |   AIA.co.th บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)
  ข้อมูลบริษัท   การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท   ขั้นตอนและเอกสาร   ดาวน์โหลดฟอร์ม   ติดต่อเรา  

ข้อตกลงการใช้

เงื่อนไขการใช้

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้ต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยจะแสดงให้ปรากฎอยู่บนหน้าของเว็บไซต์นี้โดยท่านจะต้องผูกพันต่อบรรดาเงื่อนไขที่มีการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวด้วย ดังนั้น ท่านควรเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีผลผูกพันท่าน

ข้อสงวนสิทธิ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด (1) เนื้อหาสาระต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างที่ปรากฎอยู่และปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอชชัวรันส์ จำกัด (ประกันวินาศภัย) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า "เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)") ขอสงวนสิทธิในการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้าหรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (2) เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาต่าง ๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองว่าข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย และ (3) เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฎ อยู่ในเว็บไซต์นี้มิให้ถือว่าถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับแก่สินค้าและบริการต่างๆ แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมดกรุณาพิจารณาจากนโยบายหรือสัญญาของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่ได้ดูแล เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ได้ยอมรับหรือให้การรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านเข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

แม้ว่าเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดและการตกหล่นต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องในเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง จัดทำ หรือก่อให้เกิดเว็บไซต์นี้ไม่ต้องรับผิดชดใช้ต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ โดยมีความเกี่ยวเนื่อง โดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่มีโทษอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้แม้ว่าเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ทั้งหมดต่อท่านสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลแห่งคดีต่างๆ จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปเพื่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ (ถ้ามี)

นอกจากนั้น เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชดใช้ต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้า ใช้ หรือท่องอยู่ในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงการที่ท่านได้ดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียงต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) จะได้อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลง เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ) จัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณและเพื่อประโยชน์ทางการค้า ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านเองเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ท่านยังคงต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และคำประกาศความเป็นเจ้าของต่าง ๆ ทั้งหลาย ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถจัดจำหน่าย แก้ ไขดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดิโอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ (ประกันวินาศภัย)

เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก

เรื่องเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่รับรองว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้จะเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ในทุกสถานที่ ผู้ใดก็ตามที่ได้เข้าเว็บไซต์นี้ได้เข้าไปด้วยความประสงค์ของตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำเสนอเพื่อขายหรือคำชี้ชวนเพื่อให้ซื้อหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือสินค้าและบริการอื่นๆ โดยเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ทั้งนี้ เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ไม่ได้เสนอหรือประสงค์จะขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือสินค้าและบริการอื่นๆ และในกรณีที่เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ได้ทำการขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัย สินค้าและบริการดังกล่าว การขายนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งกำหนดให้การเสนอ การชี้ชวน การซื้อ หรือการขายดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ประกันภัยและกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลนั้น นอกจากนี้ อาจไม่มีสินค้าและบริการบางอย่างในทุกเขตอำนาจศาล

ความเป็นเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ส่งมายังเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิคหรือโดยทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ และถือเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ข้อมูลเหล่านี้นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ การชี้ชวน การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ และการประกาศ เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) มีอิสระที่จะใช้มุมมอง แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ (Know-how) หรือเทคนิคต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งให้แก่เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ผ่านทางเว็บไซต์นี้และผ่านทางช่องทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนาและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งนี้ ท่านได้สละสิทธิทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านอาจมีในข้อมูลใดๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านได้ส่งให้แก่ไอเอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และตราสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นสมบัติของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้และเว้นแต่กฏหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็ปไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรง โดยปริยาย หรือโดยกฏหมายปิดปากแต่อย่างใดหากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ห้ามมิให้ท่านใช้เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์

ในกรณีที่มีซอฟแวร์ใดๆ บนเว็ปไซต์นี้ที่ท่านสามารถใช้ได้ เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) อนุญาตให้ท่านมีสิทธิประเภทไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) และเป็นสิทธิที่จำกัดและเป็นการเฉพาะตัวในการที่จะดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้สิทธิอื่นใดในซอฟท์แวร์ดังกล่าว และบรรดาสิทธิต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์นั้นจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเอไอเอ (ประกันวินาศภัย) หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วนประกอบ แก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนเพื่อทำลายซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความลับของผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการทำธุรกรรมแก่บุคคลใดบนสื่อสาธารณะอย่างเช่นบนอินเตอร์เน็ตจะมีความเสี่ยง เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อคุ้มกันและป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ที่ปลอดภัยนี้ได้ใช้เทคนิคเพื่อป้องกันความปลอดภัยชั้นสูงซึ่งต้องการระบบโปรแกรมเน็ตสเคปรุ่น 4.0 หรือ ไมโครซอฟท์อินเตอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์รุ่น 4.0 ขึ้นไป

กฏหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ข้อตกลงการใช้ | คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่ 24/07/2017